نوشته‌ها

بررسی نحوهی ساخت رنگدانه ی زنگار و روند تخریب آن در آثار کاغذی

مقدمه:

در این تحقیق به شیوه های ساخت رنگدانه ی سبز زنگار که در دوره های تاریخی مورد استفاده بوده و نیز به روند تخریب کاغذ توسط این رنگدانه پرداخته میشود. چراکه شناخت تکنیک ساخت رنگدانه کمک زیادی در آسیب شناسی آن در آثار تاریخی خواهد نمود. روشهای ساخت زنگار در مناطق مختلف متفاوت بوده و هنرمندان از طرق مختلف رنگدانه ی سبز زنگاری را به عمل میآوردند اما همگی آنها در این موضوع اشتراک نظر دارند که زنگار از واکنش بین فلز می و اسیدهای ضعیف حاصل میگردد. روشهای مختلف در ساخت زنگار باعث ایجاد خواص متفاوت در ترکیبیات آن میشود. با وجود اینکه خصوصیت تخریبی زنگار بر هنرمندان بارز بوده اما استفاده ی گسترده ای داشته است. زنگار پی از گذشت زمان باعث تخریب تکیه گاه کاغذی خود شده و روند تخریب از تغییر رنگ مایل به قهوه ای در تکیه گاه کاغذی تا تخریب کامل آن است.

برای مشاهده کامل بر روی ادامه متن کلیک کنید.

ادامه متن

کاربرد SEM-EDX در شناسایی رنگدانه های آرایه های یک سند قاجاری

مقدمه:

رنگهاي بكار رفته در يك سند قاجاري كه به لحاظ داشتن ارزشهاي تاريخي و هنري و نيز داشتن تزيينات رنگي
نسبت به ساير اسناد هم دورهي خود از اهميت بيشتري برخوردار است در اين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفت. در اين
بررسي شدند كه SEM-EDX اثر رنگهاي سبز، آبي، نقرهاي و طلايي پس از نمونه برداري با استفاده از آناليز دستگاهي
نتايج بهدستآمده براي رنگ سبز، وجود مس در تركيب رنگ را بيان ميكند. باتوجه به كاربرد بيشتر رنگ سبز زنگاري
در آثار تاريخي، براي اثبات زنگار بودن رنگ سبز در سند مورد مطالعه، نياز به بررسيهاي تكميلي وجود دارد. نتايج
آناليز رنگ طلايي سند، وجود مس در تركيب اين رنگ را بيان ميكند. هنرمندان قاجاري به دليل گران بودن طلا،
معمولاً از مس به جاي طلا استفاده ميكردند. نتيجهي آناليز رنگ نقرهاي، وجود قلع در تركيب آن را به اثبات رساند.
رنگ آبي اثر نيز براساس نتايج، لاجورد شناسايي گرديد.

 

برای مشاهده کامل بر روی ادامه متن کلیک کنید.

ادامه متن