نوشته‌ها

ارزیابی تأثیر ضد قارچی تیوفانات متیل بر قارچ هاي مخرب کاغذ و کاربرد آن در حفاظت آثار کاغذي

مقدمه:

آثار کاغذی به دلیل ماهیت آلی خود بیشتر مورد حمله عوامل بیولوژیکی مثل قارچ ها، باکتری ها و حشرات قرار میگیرند. در آرشیو ها معمولا بیشترین نوع تخریب بیولوژیکی کاغذ، به قارچ ها مربوط می شود. اهمیت حفاظت آثار کاغذی باعث شده تا روش های متفاوتی در قارچ زدایی این آثار بکار گرفته شود. روش ضدعفونی شیمیایی یکی از پرکاربرد ترین شیوه های ضدعفونی است. در این پژوهش کاربرد قارچ کش تیوفانات متیل بر کاغذ و قارچ های مخرب آثار کاغذي موردمطالعه قرارگرفته است. مطالعات آزمایشگاهی انجام شده براي بررسی تأثیرات تیوفانات متیل بر کاغذ و قارچ، شامل پیرسازي تسریعی کاغذ، بررسی میزان تأثیرگذاري قارچ کش تیوفانات متیل بر قارچ هاي Penicilliurn sp و Aspergillus flavus ، Aspergillus niger و تعیین میزان پایداري قارچ کش بعد از پیرسازي تسریعی است. بررسی ها نشان داد که تیوفانات متیل در تمامی غلظت هاي 10، 50 ،100 ، 200 و 500 ppm به طور کامل از رشد قارچ P.sp. جلوگیری کرد. قارچ A.flavus تنها در غلظت 10 ppm مقداری رشد داشت؛ اما در بقیه غلظت ها هیچ رشدی از این قارچ دیده نشد. قارچ A.niger نیز در غلظت های بالای 100 ppm توانایی رشد نداشت. بر اساس نتایج کاذ های تیمار شده پس از قرارگیري در شرایط پیرسازي تسریعی همچنان توانایی مهار رشد قارچها را دارد. به طور کلی، نتایج حاصل از هاله رشد و هاله عدم رشد، نشانگر آن بود که در غلظت 200 ppm هر سه قارچ به طور کامل قابل کنترل هستند.

برای مشاهده کامل بر روی ادامه متن کلیک کنید.

ادامه متن

ارزیابی مهمترین استحکام بخش های بکار رفته در حفاظت و مرمت اشیاء چوبی

مقدمه:

در حفاظت و مرمت آثار چوبی استحکام  از اهمیت خاصی برخوردار است و در همین راستا انتخاب مواد با توجه به مولفه های موثر بر آثار و توسط مرمتگر انجام می شود که نیازمند دقت و شناخت صحیح می باشد. با توجه به اهمیت این مواد و لزوم شناخت ترکیبات مختلف مورد استفاده، مهم ترین ترکیبات استفاده شده در استحکام بخشی چوب، شامل ترکیبات پروتئینی حیوانی، ترکیبات وینیلی، پلی اتیلن گلیکول، ترکیبات متااکریلیک، پلی استر و اپوکسی بررسی شده و معایب و مزایای استفاده از آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. البته این امر علاوه بر در نظر گرفتن ویژگی های فیزیکی و شیمیایی ترکیب استحکام بخش، با توجه به عوامل مؤثر بر استحکام بخشی صورت پذیرفت. نتایج نیز نشان دهنده این امر می باشند که کارکردهای ترکیب با توجه به نوع استفاده و کارایی ماده در شرایط مختلف موید استفاده از آن در شرایط ویژه است که با در نظر گرفتن برخی ویژگی های شاخص، مورد استفاده قرار می گیرد.

 

برای مشاهده کامل بر روی ادامه متن کلیک کنید.

ادامه متن

مقاله در مورد مواد سرامیکی(پارالویید B-72)

مقدمه:

پارالوئید B-72 از جمله رزین های اکریلیکی می باشد که در دهه های اخیر در بسیاری از امور مرمتی به عنوان چسب، استحکام بخش و پوشش مورد استفاده بوده است. در این میان استفاده از این رزین در در مرمت آثار ساخته شده از چوب در ایران جایگاه ویژه ای یافته است که در این امر ناشی از سهولت دسترسی و آشنایی مرمت گران با آن از دلایل عمده به شمار می رود.هر چند تا کنون تحقیقات مختلفی در جهت تاثیرات استفاده از رزین های مختلف در مرمت چوب صورت گرفته است ولی به دلیل استفاده روزافزون از این ماده در ایران (مرمت چوب) لزوم آشنایی مرمت گران با ساختار پارالوئید B-72 و تاثیرات استفاده از آن در چوب، بیش از پیش مبرهن است. در مرمت ویژگی های زیادی باید مد نظر قرار گیرد و سپس نسبت به انتخاب یک رزین جهت استفاده اقدام گردد. در این مقاله سعی شده است ابتدا به بررسی ساختاری پارالوئید B-72 و سپس تاثیرات استفاده از آن در چوب مورد بررسی قرار گیرد.

تهیه کنندگان:

سارا اي. پترسون
با همکاري
فیلیپ پی. بتانکورت

*
برگردان به فارسی:
مهدي رازانی
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
حکیمه افشارينژاد
کارشناس ارشد باستانسنجی
1398

برای مشاهده کامل بر روی  ادامه متن کلیک کنید.

 

ادامه متن

نمونه کارها