نوشته‌ها

بررسی تزئینات آهکبری در حمامهای شاخص دوره صفویه، زندیه و قاجار

مقدمه:

در این پژوهش، با نگاهی جامع به هنر آهک بری در سه دوره صفویه، زندیه و قاجار، به شناخت این هنر
و بررسی سیر تحول آن در این سه دوره و میزان تأثیر پذیری و تأثیرگذاری آن پرداختیم. پرسش های
مطرح شده در این پژوهش عبارت اند از:
– نقوش آهک بری در کدام قسمت از حمام اجرا شده اند؟
– چه نقوشی در هر دوره بیشتر مورد توجه بوده اند و چه شباهت ها و تفاوتهایی میان نقوش اجراشده
در هر دوره وجود دارد؟
مباحث مندرج در این پژوهش حاصل مطالعه منابع کتابخانه ای و بررسی و مشاهده آثار است. در این
راستا، تزئینات آهک بری در حمام های شاخص هر دوره در استان های مختلف را بر اساس نوع نقوش و جایگاه
قرارگیری آن ها بررسی، مقایسه و تحلیل کردیم. طبق نتایج حاصل از این پژوهش، بخش عمده تزئینات
در قسمت سربینه و در درجه بعد در گرمخانه اجرا شده اند. انواع نقوش اجراشده، به ترتیب کمیت عبارت اند
از: نقوش گیاهی، هندسی، حیوانی، پرندگان، انسانی و اسطوره ای. در دوره صفویه بیشتر نقوش گیاهی و
هندسی، در دوره های بعدی ضمن الگوپذیری از دوره صفویه، به ترتیب نقوش حیوانی و انسانی و در دوره
قاجار تصاویری با مضامین ادبی و اسطوره ای به کار می رفتند.

 

برای مشاهده کامل بر روی ادامه متن کلیک کنید.

ادامه متن