نوشته‌ها

کاربرد SEM-EDX در شناسایی رنگدانه های آرایه های یک سند قاجاری

مقدمه:

رنگهاي بكار رفته در يك سند قاجاري كه به لحاظ داشتن ارزشهاي تاريخي و هنري و نيز داشتن تزيينات رنگي
نسبت به ساير اسناد هم دورهي خود از اهميت بيشتري برخوردار است در اين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفت. در اين
بررسي شدند كه SEM-EDX اثر رنگهاي سبز، آبي، نقرهاي و طلايي پس از نمونه برداري با استفاده از آناليز دستگاهي
نتايج بهدستآمده براي رنگ سبز، وجود مس در تركيب رنگ را بيان ميكند. باتوجه به كاربرد بيشتر رنگ سبز زنگاري
در آثار تاريخي، براي اثبات زنگار بودن رنگ سبز در سند مورد مطالعه، نياز به بررسيهاي تكميلي وجود دارد. نتايج
آناليز رنگ طلايي سند، وجود مس در تركيب اين رنگ را بيان ميكند. هنرمندان قاجاري به دليل گران بودن طلا،
معمولاً از مس به جاي طلا استفاده ميكردند. نتيجهي آناليز رنگ نقرهاي، وجود قلع در تركيب آن را به اثبات رساند.
رنگ آبي اثر نيز براساس نتايج، لاجورد شناسايي گرديد.

 

برای مشاهده کامل بر روی ادامه متن کلیک کنید.

ادامه متن