ارزیابی تأثیر ضد قارچی تیوفانات متیل بر قارچ هاي مخرب کاغذ و کاربرد آن در حفاظت آثار کاغذي

ارزیابی تأثیر ضد قارچی تیوفانات متیل بر قارچهاي مخرب کاغذ و کاربرد آن

بررسی نحوهی ساخت رنگدانه ی زنگار و روند تخریب آن در آثار کاغذی

بررسی نحوهی ساخت رنگدانهی زنگار و روند تخریب آن در آثار کاغذی

در شناسايي رنگدانه هاي آرايه اي يك سند قاجاري SEM-E DX كاربرد

در شناسايي رنگدانه هاي آرايه هاي يك سند قاجاري SEM-EDX كاربرد